15.09.2018

Septembra sākumā Skola pabeidza divus pētījumus, iesniedzot praktiskas atziņas un secinājumus EMPHASIS projektam sadaļā par skujkoku saķnu trupi (Heterobasidion spp.) mežsaimniecībā. Pētījums ietver Latvijas zinātnieku /LSFRI Silava/ sasniegto, šīs ekonomiski nozīmīgās slimības ierobežošanā par infekcijas kritiskajiem periodiem Latvijas apstākļos, kā arī jaunas atziņas par slimības ierobežošanas iespējām projektā veiktajos izmēģinājumos un pētījumos.

 

21.08.2018

Augustā Skola pabeidz pētījumu un iesniedz praktiskas atziņas un secinājumus EMPHASIS projektam par parastā oša (Fraxinus excelsior) dzīvotspēju pilsētvidē un to bojāejas cēloņiem.

 

07.07.2018

Jūlijā Piedaloties XXVI Vispārējos Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, dalībnieki iepin Latvijas bioloģisko daudzveidību savos vainagos. Sveiciens Visiem Valsts simtgadē!

 

04.06.2018

Skola EMPHASIS projekta ietvaros izstādājusi vadlīnijas latvāņu (Heracleum spp.) ierobežošanai, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes.  Vadlīnijas (16.-62.lpp.)  sniedz praktiskus un efektīvus risinājumus latvāņu ierobežošanai visai Eiropai, izmantojot Skolas pieredzi un veiktos izmēģinājumus Latvijā, Lietuvā un Čehijā. Latvāņi ir iekļauti Eiropas Komisijas nesen atjaunotā invazīvo sugu sarakstā.

 

 

28.05.2018

Sausums un paaugstinātā gaisa temperatūra maijā, labvēlīgi ietekmējusi dažu kaitēkļu masveida savairošanos. Sevišķi pilsētvidē novērojama Latvijas apstākļos neredzēti Tīklkožu (Yponomeuta spp.) kāpuru (2.att.) notīti koki un krūmi  (ābeles, pīlādži, plūmes, klintenes, vilkābeles (4.att), ievas u.c.). Šādos laika apstākļos labi jūtas arī Skarabeju (Scarabaeidae) dzimtas vaboles: Smirdīgā rožvabole (Oxythyrea funesta)Dārza vabole (Phyllopertha horticola), maijvaboles u.c., kas šobrīd barojas un gatavojas olu dēšanai (1.un 3.att). Tāpat arī Liliju lapgrauži (Lilioceris lili) (5.att) un citi kaitēkļi. Svarīgi novērtēt laika apstākļus un izprast kaitēkļu iespējamo savairošanos, kā arī veikt profilaktiskos pasākumus.

  

 

30.04.2018

No 26. – 27. aprīlim Briselē norisinājās EMPHASIS projekta partneru 5.tikšanās, piedaloties projekta vadītājam un ārējiem recenzentiem. Projekta pārskata sanāksme deva iespēju novērtēt projekta darba plāna virzību, izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu laikā no 2016. gada septembra līdz 2018. gada februārim. Skolas pārstāvji sanāksmē uzstājās, prezentējot iepriekšējā pārskata perioda darba rezultātus (19-36 mēnesis) un plānotās aktivitātes projekta noslēguma gadā.

 

 

27.04.2018

25. aprīlī Skola piedalījās apaļā galda sanāksmē "H2020 projekti uz pierādījumiem balstītai  lauksaimniecības politikai" ES Parlamentā (Briselē), kuru organizēja EMPHASIS projekts un EUCLID projekts http://www.euclidipm.org/. Pasākumu vadīja Eiropas Parlamenta loceklis Džovanni La Via (Vides, Sabiedrības Veselības un Pārtikas Nekaitīguma Komiteja).

http://www.euclidipm.org/news-events-euclid-ipm/320-h2020-projects-for-e....

 

 

16.03.2018

12.martā Jelgavā, LLU, Skola iepazīstināja Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes maģistratūras studentus un viņu pasniedzējus ar EMPHASIS projektu un latvāņu ierobežošanas iespējām, izmantojot integrēto augu aizsardzības metodi. Studējot starptautisko un nacionālo mežu politiku, maģistranti no 18 pasaules valstīm (Zviedrijas, Lietuvas, Brazīlijas, Rumānijas, ASV, Polijas, Vācijas, Beļģijas, Spānijas, Ķīnas, Islandes, Nīderlandes, Čehijas, Kanādas, Igaunijas, Austrālijas, Itālijas un Latvijas) bija ieradušies pieredzes apmaiņas braucienā Latvijā.

 

23.02.2018

22.februārī Skola ar stenda ziņojumu “Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes. EMPHASIS projekts”  piedalījās konferencē  “Līdzsvarota lauksaimniecība”.  

Skolas stenda referāts konferences dalībnieku balsojumā tika atzīts kā labākais no 30 posteriem konferencē.

 

16.02.2018

2017.gada novembrī Skola uzsāka jaunu profesionālās pilnveides programmu “Integrētā augu aizsardzība” un pirmās grupas mācību laikā notika programmmas akreditācija. Programma tika atzinīgi novērtēta no Valsts puses ar akreditāciju līdz 2024.gadam. 15.februārī programmas pirmais izlaidums. Apsveicam Absolventus!

 
13.02.2018

12.februārī (Brno/Čehijā) seminārā par invazīvajām sugām, ko rīkoja Mendelu Universitāte sadarbībā ar  Eiropas Parlamenta deputātu Pāvels Pods (Pavel Pod), Skola piedalījās ar iepriekš nosūtītu prezentāciju un stenda referātu "Hogweed/ Hercleum spp. containment with integrated pest managament (IPM) method 2015-2017".

 

Lapas